Skip to main content

BÆREKRAFT


Bærekraft og Atlungstad Brenneri


Et av de viktigste parameter for bedrifter (og private i fremtiden), er og vil være et stort og sterkt fokus på bærekraft. FN ́s bærekraftmål for 2030, består av 17 punkter, og vi som bedrift må ta et bevisst valg i hvordan vi skal levere på disse målene.


Utrydde fattigdom


Atlungstad Brenneri, setter strenge krav til våre leverandører og valg av produkter. Vi skal sikre at vi ikke handler fra leverandører eller produkter som benytter sosial- dumping, barn, eller som ikke benytter tariff for sine arbeidere. Atlungstad Brenneri, tar det bevisste valget at vi skal ha rettferdig handel i våre varer, råvarer og samarbeidsbedrifter.


Utrydde sult


Atlungstad følger til enhver tid gjeldende Haccp og HMS rutiner i forhold til mat og matsikkerhet. Vi bruker aktivt tjenesten To-Good-To-Go for å redusere matsvinn. Atlungstad Brenneri har også tatt et bevisst valg i å ikke tilby buffet til våre gjester. Dette valget er tatt på grunn av; matsvinn, matsikkerhet og kvalitet. Vi har et bevisst valg av leverandører av råvarer til vårt kjøkken, og benytter leverandører som har ryddige forhold til rettferdig handel, og sørger for at råvarene er av en best mulig kvalitet og fra et nært geografisk område. Vi skal benytte minst mulig importerte råvarer i vårt matutvalg.


God helse og livskvalitet


Atlungstad Brenneri sørger for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas i alle arbeid og oppgaver. Vi har gode rutiner for medarbeiderens helse og påkjenninger påført fra arbeidet eller oppgavene ved Brenneriet. Alle ansatte må gjennom helseundersøkelse av bedriftshelsetjenesten, minst hvert tredje år. Vi legger til rette for at alle skal ha det bra på jobb, og et sterkt fokus på det psykososiale i arbeidsmiljøet.


God utdanning


Atlungstad Brenneri setter viktigheten av at ansatte får utvikles videre. Vi tilrettelegger for ansattes kursing og videre utdanning. Vi vet at det er viktig å ta vare på og utvikle alle ansatte som ønsker dette.


Likestilling mellom kjønnene


Atlungstad Brenneri har likebehandling av kjønn, etnisitet og legning, og søker best mulig kjønnsfordeling i alle ledd. Vi følger bransjens tariff og ansatte lønnes likt etter arbeid, ansvar og ansiennitet.


Rent vann og gode sanitærforhold


Atlungstad Brenneri tilbyr gjester drikkevann fra springen. Atlungstad Brenneri har samtidig som vann serveres som en selvfølge, et ansvar med vår nære beliggenhet til Mjøsa. Mjøsa er både en drikkevannskilde, et rekreasjonsområde og et fiskevann. Dette gjør at vi må vise aktsomhet og være ansvarsbevisste rundt vår forvalting av strandlinjen.


Ren energi til alle


Atlungstad Brenneri har valgt lokal leverandør av energi og søker å gjøre vårt energikjøp så pålitelig, bærekraftig og moderne som mulig. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vår oppgave, å bevare og utvikle Atlungstad Brenneri som Nasjonalt kulturminne, er oppgaver som krever langsiktige og trygge avgjørelser. Atlungstad Brenneri tar bærekraftige valg for å sikre best mulig økonomisk vekst og utvikling, og for å sikre gode og trygge arbeidsplasser.


Industri, innovasjon og infrastruktur


Atlungstad Brenneri bevarer og utvikler et fredet nasjonalt, teknisk og industrielt kulturminne. Dette for å fortelle og formidle historien til de norske brenneriene og deres utvikling. I utviklingen av Atlungstad brukes det innovasjon i utnyttelsen av det gamle brenneriet som et moderne opplevelsessenter for norsk mat og drikkekultur, blandet med akevitt- og brennerihistorie.


Mindre ulikhet


Atlungstad Brenneri likebehandler alle, uansett alder, legning, religion eller kjønn og tilbyr alle den samme tjenesten og varen.


Bærekraftige byer og lokalsamfunn


Destinasjon Atlungstad består av Atlungstad Golf, Atlungstad Ridesenter, Atlungstad Håndverksdestilleri og Atlungstad Brenneri. Sammen jobber vi for å løfte og fremme hverandre og støtte opp under hverandres bærekraftige utvikling. Vi jobber sammen om å øke og tilrettelegge infrastrukturen til og rundt Atlungstad for å inkludere og trygge destinasjonen.


Ansvarlig forbruk og produksjon


Atlungstad Brenneri velger kvalitet fremfor kvantitet. Vi har valgt å ikke bruke engangsartikler, og gjør bevisste valg ved kjøp av forbruksmateriell og driftsmateriell.


Stoppe klimaendringene


Atlungstad Brenneri har gjort en rekke tiltak for å begrense klimaavtrykket fra vår drift. Vi har sertifisert oss som Miljøfyrtårn og følger alle punkter og krav for denne ordningen. Vi har som endel av vår oppgave som levende brenneri, potetspritbrenning noen uker årlig. Denne vedlikeholds brenningen gjøres med fossiltdrivstoff. Vi søker å gjøre dette på minst mulig miljøskadelig metode og mengde i årene som kommer.


Livet i havet


Atlungstad Brenneri har valgt å bruke fisk fra Norske havområder og velger å ikke bruke rød listede arter på vårt kjøkken. Vi har også et ekstra ansvar for innlandshavet, Mjøsa. Dette gjør at vi må vise aktsomhet og være ansvarsbevisste rundt vår forvalting av strandlinjen.


Livet på land


Atlungstad Brenneri tar bevisste og bærekraftige valg av materialer i forbindelse med utvikling og istandsetting. Vi påser at det er bærekraftige materialvalg i møbler og utstyr ved nyanskaffelser. Vi forvalter, bevarer og gjenbruker bygning, materialer og ressurser etter beste evne. Vi velger også så langt det lar seg gjennomføre råvarer til vårt kjøkken fra bærekraftige produsenter fra vår region og Norge.


Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner


Atlungstad Brenneri følger arbeidsmiljøloven og påser at vi til enhver til er oppdatert på gjeldende regler. Vi velger leverandører som har et bevisst forhold til rettferdighet og bærekraftige valg av underleverandører og råvarer.


Samarbeid for å nå målene


Atlungstad Brenneri samarbeider med andre bedrifter og organisasjoner som arbeider for et rettferdig og bærekraftig samfunn. Vi samarbeider for at totalen blir større når flere jobber for samme mål og vi sammen kan gjøre bevisste og kloke valg for nåtiden og fremtiden.


De fem viktigste bærekraftmålene for Atlungstad Brenneri


Vi skal bruke minst 60% av råvarene i vårt kjøkken fra vår region. Vi skal redusere matavfallet med 50% innen 3 år. Vi skal redusere utslippene fra vedlikeholdsbrenningen med 60%. Vi skal redusere usortert avfall med 50% innen 3 år. Vi skal holde vårt sykefravær under 2% årlig.

KONTAKT OSS

62 33 00 55

Administrasjon og booking: mandag-fredag 9:00-16:00

Spiseriet : Telefonen er betjent i restaurantens åpningstid.

POST@ATLUNGSTADBRENNERI.NO

Sandvikavegen 214, 2312 Ottestad

SOSIALE MEDIER